Materiały

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2014 r.
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Magnus we Wrocławiu


LITERATURA

1. Kultura żydowska i sposób jej przedstawienia w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
2. Reinterpretacja mitu w różnych epokach literackich. Omów na celowo wybranych przykładach.
3. Zło, grzech, występek jako temat i problem w literaturze polskiej XIX wieku. Omów na przykładach wybranych utworów.
4. Literackie kreacje ludzi szczęśliwych i nieszczęśliwych. Omów na wybranych przykładach.
5. Problem winy i odpowiedzialności w literaturze. Omów temat w oparciu o analizę wybranych utworów.
6. Miłość jako uczucie budujące i destrukcyjne. Omów zagadnienie na wybranych tekstach literackich.
7. Dworek szlachecki, „gniazdo ojczyste” przestrzenią życia człowieka. Omów na wybranych przykładach z literatury dawnej i współczesnej.
8. Dokonaj analizy postaw bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny i próbują odbudować świat wartości.
9. Na przykładzie twórczości wybranego autora (lub kilku autorów), omów charakterystyczne cechy powieści kryminalnej.
10. Motyw snu i jego funkcje. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich.
11. Portret „obcego” w literaturze różnych epok. Porównaj na wybranych przykładach.
12. Syn – mąż - ojciec. Obrazy mężczyzn w literaturze XX wieku. Oceń funkcje różnych kreacji postaci.
13. Młodość i starość jako odwieczne tematy literatury. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
14. Arkadia, Eden, Raj, „wyspy szczęśliwe”… Porównaj obrazy miejsc szczęśliwych zawarte w utworach literackich różnych epok.
15. Sarmatyzm i jego dziedzictwo w literaturze polskiej od XVII do XX wieku. Analizując celowo wybrane dzieła literackie, omów różnorodność ujęcia tematu.
16. Topos domu w literaturze polskiej. Przedstaw różne sposoby jego obecności w tekstach dawnych i współczesnych.
17. Lagry i łagry jako doświadczenie hańby człowieka XX wieku. Omów ten temat na przykładzie wybranych tekstów literackich i literatury faktu.
18. Postacie władców w literaturze pięknej i/lub literaturze faktu. Omów na wybranych przykładach.
19. Wesele i ślub w literaturze polskiej. Omów różne znaczenia tego motywu na wybranych przykładach.
20. Postacie lekarzy w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw i porównaj kreacje bohaterów wybranych utworów.

KORESPONDENCJA SZTUK

1. Omów zjawisko kiczu w literaturze i sztukach plastycznych bądź muzyce (na wybranych przykładach).
2. Zmiany w kanonie piękna ludzkiego ciała. Dokonaj analizy wybranych dzieł literackich i malarskich.
3. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie – omów i zinterpretuj jego najciekawsze, Twoim zdaniem, wykorzystania.
4. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).
5. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach (malarstwie, filmie). Analiza porównawcza dzieł.
6. Różne ujęcia stworzenia (powstania) świata w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
7. Fenomen popularności dzieł Szekspira wśród twórców filmowych lub teatralnych. Dokonaj analizy porównawczej adaptacji (lub inscenizacji) i pierwowzoru literackiego.
8. Funkcje motywu szatana w literaturze i sztuce różnych czasów. Przedstaw na wybranych przykładach.
9. Literackie i malarskie wyobrażenia Arkadii. Przedstaw na wybranych przykładach.
10. Erotyzm w malarstwie i literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
11. Impresjonizm. Malarskie i literackie sposoby kreowania nastroju. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.
12. Karierowicz, człowiek sukcesu jako bohaterowie literatury i filmu. Omów i oceń wybrane postacie.
13. Cierpienie, choroba jako temat i problem ukazany w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
14. Sposoby funkcjonowania motywu miasta w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych tekstach literackich i filmach.

JĘZYK

1. Język propagandy w środkach masowego przekazu. Omów na wybranych przykładach.
2. Analizując wybrane teksty reklamowe, omów zjawisko manipulacji językowej.
3. Wpływ języka angielskiego na terminologię sportową (lub komputerową). Dokonaj analizy zebranego materiału.
4. Funkcjonowanie frazeologii biblijnej 9 albo mitologicznej) we współczesnym języku. Dokonaj analizy zebranego materiału.
5. Funkcje nagłówków prasowych. Zbadaj na wybranym materiale z prasy współczesnej.
6. Funkcje stylizacji językowych w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
7. Dlaczego niektóre wyrazy są modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny.
8. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.
9. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.
10. Różne odmiany reportażu. Analizując celowo dobrane teksty scharakteryzuj ten gatunek.
11. Odwołując się do wybranych przykładów, omów zjawisko indywidualizacji języka bohaterów literackich.