Kształcenie

Szkoła kształci w systemie zaocznym, dogodnym dla tych, którzy obciążeni są obowiązkami rodzinnymi, czy wynikającymi z pracy zawodowej.
Nauka dla rozpoczynających szkołę od pierwszego semestru trwa cztery lata, czyli osiem semestrów.
Absolwenci szkoły branżowej I stopnia oraz abolwenci zasadniczej szkoły zaodowej przyjmowani są od razu na trzeci semestr i obejmuje ich skrócony, trzyletni cykl kształcenia.
Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu: w soboty i niedziele w godzinach 8.00 - 14.00/15.00. Niektóre przedmioty: PO, WF, muzyka, plastyka - nauczane w szkołach dziennych - nie obowiązują w szkołach zaocznych.
W liceum dla dorosłych nauczany jest obowiązkowo jeden język obcy. Celem szkoły jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu maturalnego.
Szkoła zaprasza tych, którzy są zainteresowani uzyskaniem średniego wykształcenia oraz tych, którzy są zainteresowani przygotowaniem do matury i kontynuowaniem nauki na studiach wyższych. Nasi nauczyciele dysponują odpowiednimi kwalifikacjami, posiadają także uprawnienia egzaminatorów, stąd wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.